Jobba som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent
Arbetet som personlig assistent går ut på att stödja en person med funktionsnedsättning att leva det liv vederbörande själv vill leva. I arbetsuppgifterna kan allt från att sköta hemmet, individens hygien till att hjälpa till vid måltider och att klä på och av ingå. Man kan även ge stöd till brukaren i vederbörandes föräldraskap och/eller allt från studier, arbete, fritids- och hobbyintressen. Kanske får man följa med och assistera på resor och då assistentanvändaren träffar och umgås med sina vänner.

Som personlig assistent deltar man i brukarens vardag och gör saker på det sätt vederbörande önskar få det utfört på.

Arbetet kan vara både givande och tungt. Många gånger överväger dock det positiva.

 

Alla brukare är olika
Då man som personlig assistent arbetar med personer som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ser arbetsförhållandena olika ut från en assistansanvändare till en annan. Det som spelar in är naturligtvis brukarens personlighet, ålder, familjeförhållanden och deras bakgrund i övrigt som kan skifta mycket.

Ibland är det brukaren som leder arbetet, andra gånger behövs att den personliga assistenten är den drivande och den som tar initiativ till olika aktiviteter.

En del brukare behöver hjälp med medicinsk omvårdnad vilket innebär att brukarens assistenter behöver få utbildning i medicinska uppgifter. Det kan även handla om att hantera psykiskt krävande miljöer. En personlig assistent kan ofta behöva relatera till brukarens familj, andra anhöriga, vänner och eventuella arbetskamrater. Ibland deltar man i på ett socialt plan och delar måltider med brukaren. Andra gånger har man en mer diskret närvaro hos brukaren och kommer då familjen kallar på assistenten vid behov. Som personlig assistent är det bra både för en själv och brukaren att det sätts en gräns mellan yrke och privatliv.

 

Krav på en personlig assistent
Den som vill arbeta som personlig assistent måste sedan 1 juli 2013 vara 18 år fyllda. Vidare ska vederbörande vara bosatt inom EES-området. Dessutom ska assistenten vara fullständigt frisk och förmögen att arbeta. Ingen regel utan undantag, det finns möjlighet att anställa personer från ett land utanför EES.

 

Vad man bör kunna
Kunskaper som personliga assistenter  bör ha finns stadgade i LSS och SoL. Dessa bör ha kunskap om LSS-lagstiftningen, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt kunskap om dokumentation och rapporterings/anmälningsskyldighet av missförhållanden. Det är anordnaren, oavsett det är kommunen, ett privat företag eller annan anordnare, som ska ska förvissa sig om att assistenterna har dessa kunskaper.  Enda undantaget är de personliga assistenter som väljs av brukaren själv.

 

Lönenivå
Medellönen för en personlig assistent är cirka 19 876 kronor. En del kan dock ha betydligt högre lön, beroende bland annat på erfarenhet och tid i yrket.

 

Kontrollen skärps
Reglerna för LSS skärps i vissa län och mjukas i andra. Missbruk har förekommit och nu ställs krav på Försäkringskassan att polisanmäla alla former av missbruk som upptäcks.

Få hjälp av personlig assistent 2

litepress