Personlig assistans

En person som drabbats av omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar har rätt till personlig assistans. Den personliga assistansen ska vara i form av ett individuellt utformat stöd. Individen som tillerkänns rätten till personlig assistans behöver hjälp med grundläggande behov, som personlig hygien, att få i sig mat och hjälp att klä på och av sig. Det kan även handla om hjälp att kommunicera med andra. I andra fall kan det handla om annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen och dess funktionsnedsättningar, till exempel vård av tracheostomi. Den insats som ska ges till personen ska ett begränsat antal personer stå för. Personer som är väl insatta i den funktionsnedsatte individens personliga förhållanden.

En personlig assistent kan höja livskvaliteten för sin brukare. Något annat som är viktigt för välmåendet är att vistas i en ren fastighet. Här finner du ett proffs på området.

 

 

Reglerat i lagen
Personlig assistans regleras i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS infördes 1 januari 1994. Då det gäller assistansersättning så regleras den i 51 kap. socialförsäkringsbalken och även i LASS (Lagen om assistansersättning) vilken reglerar svenska statens ersättning, som utbetalas av Försäkringskassan, för den personliga assistans som en person kan få.

 

Assistansersättning
Om behov av grundläggande behov av personlig assistans föreligger för mer än 20 timmar per vecka kan individen även ha rätt till assistansersättning. Här inträder en regel om att individen för att få personliga assistanstimmar, insatsen ska ha beviljats, eller att ansökan om assistanstimmar ska ha inkommit före det att den sökande fyllt 65 år. Det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut assistansersättningen, fast det är kommunen som svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.

 

Eget val
Den individ som är assistansberättigad kan själv välja hur insatsen ska utföras

Antingen kan man få hjälp genom kommunen eller så kan man välja att själv vara arbetsgivare och få ekonomiskt stöd. Man är även fri att anlita annan utförare som exempelvis ett privat företag eller ett brukarkooperativ.

 

Målet med personlig assistans
Det övergripande målet med personlig assistans är att den individ som är drabbad av omfattande och varaktig funktionsnedsättning är att personen i fråga ska kunna “leva som andra” i samhället och ha “goda levnadsvillkor”. Bra att känna till är att personens ekonomi, i form av inkomst eller förmögenhet inte ligger till grund vid bedömningen inför beviljandet av assistanstimmar.

Personlig assistans 2

litepress