Personlig assistans

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan du få rätt till personlig assistans. För att ha den rätten ska du tillhöra personkretsen för LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Personkrets
Allt som allt finns det tre så kallade personkretsar. Det du behöver är olika intyg och utlåtanden som styrker att du tillhör någon av dessa personkretsar.

I lagen beskrivs de tre personkretsarna så här; den första kretsen är den om utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Den andra kretsen avser den som har ett funktionshinder i form av ett betydande och bestående begåvningsmässigt hinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Skadan i sig kan vara uppkommen i samband med yttre våld av något slag, som skalltrauma, eller kroppslig sjukdom, som stroke. Den tredje kretsen handlar om andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte är relaterade till normalt åldrande. Funktionshindren är stora för den här kretsen och leder till betydande svårigheter i det dagliga livet. Därför kan ett omfattande behov av stöd eller service föreligga även för denna krets.

 

Grundläggande behov
Som assistentanvändare har du vissa specifika grundläggande behov som behöver tillgodoses. Till dessa hör att:

  • få hjälp med den personliga hygienen
  • få i dig din mat
  • få på och av dig dina kläder
  • göra dig förstådd av omgivningen
  • få annan hjälp, exempelvis ingående medicinsk omvårdnadskunskap om person med funktionsnedsättning i form av att personen har en tracheostomi.

 

Ansökan
För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra någon av de personkretsarna ovan. I LSS kan du läsa mer om vilka som ingår i personkretsen och om de insatser som avses, se paragraferna, § 1 och § 9 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är hos antingen kommunen eller Försäkringskassan du ansöker om personlig assistans.

 

Bra att känna till
Det finns en intressegrupp för de personer som behöver personlig assistans. Organisationen heter IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade. IfA arbetar både intressepolitiskt och med stöd till enskilda och för att utveckla funktionshindrades rättigheter bland annat till personlig assistans.

 

Värna ditt privatliv
Även då du har personlig assistans är du trots ditt beroende i allt en självständig individ. Stödet du får är utformat efter dina behov och ges av ett fåtal personer. Även om du är i en situation som gör att du behöver släppa en eller flera personer nära inpå livet, så är det, bara du som värnar om din personliga integritet och hur mycket av ditt privatliv du vill lämna ut.

Jobba som personlig assistent 2

litepress